Facebook
Nhận thông báo đơn hàng mới báo về tin nhắn Messenger

1) Lấy ID thông báo

Truy cập vào trang** Hồ sơ tài khoản **trên Autoshopee
AutoShopee > Tài Khoản > Hồ sơ tài khoản
Nhấn kết nối
Copy ID thông báo

2) Kết nối với Facebook

Dán ID thông báo > Lưu
Thông báo đã kết nối
Kết quả
Copy link
On this page
1) Lấy ID thông báo
2) Kết nối với Facebook