Proxy Private

Nếu bạn muốn sử dụng Proxy riêng để tối ưu tốc độ và không xài chung với người khác

1) Mua Chọn Proxy

Bạn có thể tham khảo với các nhà cung cấp dưới đây ưu tiên Proxy VietNam nhé, dịch vụ proxy bên mình chỉ giới thiệu nên sẽ không chịu trách nhiệm nếu Proxy đó không đạt yêu cầu

Lưu ý chỉ sử dụng IPv4 không dùng được IPv6 nhé

2) Định dạng hỗ trợ

  • http://USERNAME:PASSWORD@IP:PORT (vd: http://admin:pass@172.322.32.1:8080)

  • http://IP:PORT (vd: https://152.952.55.1:8080)

  • socks5://IP:PORT (vd: socks5://172.35.32.1:8000)

  • socks5://USERNAME:PASSWORD@IP:PORT => Chưa hỗ trợ

3) Gắn Proxy vào Shop

Last updated