Chuẩn bị đơn hàng loạt
Chuẩn bị các đơn hàng hàng loạt nhiều Shop cùng một lúc
Để chuẩn bị đơn thì các đơn đó phải đang ở trạng thái Chưa Chuẩn Bị
Menu chức năng > Đơn hàng

1) Lọc các đơn chưa chuẩn bị

Trang thái > Chưa chuẩn bị > Lọc
Chọn tất cả các đơn

2) Chuẩn bị đơn hàng

Có hai phương thức chuẩn bị
    Đơn vị vận chuyên tới lấy
    Mang ra đơn vị vận chuyển

3) Kết quả

Các đơn chuẩn bị xong sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuẩn bị
Kết quả
Sau khi đã chuẩn bị ta sẽ tiến hành in các đơn Đã chuẩn bị
Last modified 16d ago