Chuẩn bị đơn hàng loạt

Chuẩn bị các đơn hàng hàng loạt nhiều Shop cùng một lúc

Để chuẩn bị đơn thì các đơn đó phải đang ở trạng thái Chưa Chuẩn Bị

1) Lọc các đơn chưa chuẩn bị

2) Chuẩn bị đơn hàng

Có hai phương thức chuẩn bị

  • Đơn vị vận chuyên tới lấy

  • Mang ra đơn vị vận chuyển

3) Kết quả

Các đơn chuẩn bị xong sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuẩn bị

Sau khi đã chuẩn bị ta sẽ tiến hành in các đơn Đã chuẩn bị

pageIn đơn hàng loạt

Last updated