Thiết bị đăng nhập

Quản lý thiết bị đăng nhập trrên ShopManager

1) Lấy mã thiết bị

Copy lại mã

2) Thêm thiết bị

Vào quản lý thiết bị
  • Thêm mã thiết bị ở trên vào
  • Tên bạn đắt bất kì nội dung gì để dễ nhớ