Thiết bị đăng nhập

Quản lý thiết bị đăng nhập trrên ShopManager

1) Lấy mã thiết bị

2) Thêm thiết bị

  • Thêm mã thiết bị ở trên vào

  • Tên bạn đắt bất kì nội dung gì để dễ nhớ

Last updated