In gộp đơn Shopee

Sửa lỗi In đơn gộp khi dùng Mac
Bạn cài phần mềm theo Link dưới đây
https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/pdftk_server-2.02-mac_osx-10.11-setup.pkg