Telegram

Nhận thông báo đơn hàng mới báo về tin nhắn Telegram

1) Lấy ID thông báo

Truy cập vào trang Hồ sơ tài khoản trên Autoshopee
Hồ sơ tài khoản
Nhấn kết nối
Hoặc vào Link https://t.me/autoshopee_vn_bot
Hệ thống sẽ chuyển qua Telegram (@autoshopee_vn_bot)
Bấm "Start"
Lấy ID thông báo của bạn

2) Kết nối với Telegram

Dán mã thông báo > Lưu
Kết nối thành công
Kết quả