Telegram

Nhận thông báo đơn hàng mới báo về tin nhắn Telegram

1) Lấy ID thông báo

Truy cập vào trang Hồ sơ tài khoản trên Autoshopee

2) Kết nối với Telegram

Last updated