Teamview & Anydesk

Mở quyền truy cập Teamview

Cho phép TeamViewer có quyền truy cập trong System Preferences. Mở System Preferences

Nhấp vào Security & Privacy

Mở khóa các cài đặt bằng cách nhấp vào ở phía dưới. Sau đó bấm vào Accessibility.

Last updated