👍Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm giúp bạn dễ dàng quản lý và chính sửa sản phẩm trước khi sao chép

1) Thêm sản phẩm

Lấy vi dụ minh sẽ tạo nhóm sản phẩm từ shop này => https://shopee.vn/nkodokh789.vn

a) Quét sản phẩm của Shop

b) Thêm sản phẩm vào nhóm

Bạn chọn các sản phẩm muốn thêm vào nhóm. > Lưu vào nhóm

c) Kiêm tra đã vào nhóm chưa

Bạn lọc theo nhóm vừa tạo

2) Chỉnh sửa sản phẩm

Sau khi lưu kho sản phẩm bạn có thể dề dàng chỉnh sửa và copy

Bạn có thẻ chinh sửa lại tên sản phẩm, giá , mô tả, tồn kho

3) Sao chép sản phẩm

Bạn có thể sao chép sản phẩm bình thường

4) Đồng bộ theo SKU

VD Mình Copy sản phẩm A (từ nhóm sản phẩm) => sang 10 Shop.

Sau đó mình muốn thay đổi tồn kho của sản phẩm A => trong 10 Shop cùng một lúc. Thì minh sẽ chỉnh sửa tồn kho của sản phẩm A (trong nhóm sản phẩm) trước và đồng bộ sang

Last updated