Tắt OTP
Để phần mềm truy xuất vào tài khoản thì bạn cần tắt OTP Shopee để phần mềm hoạt động (đây là yêu cầu bắt buộc

1) Tắt OTP tài khoản

Thiết lập tài khoản > Tắt OTP

2) Đăng một sản phẩm bất kì

Nếu Shop bạn đã có sản phẩm rồi thì có thể bỏ qua bước này, còn nếu tài khoản mới thì cần phải đăng ít nhất một sản phẩm
Sản phẩm > Đăng sản phẩm
Mẹo nhỏ bạn có thể dùng Extension để sao chép sản phẩm (thay cho việc đăng sản phẩm)
Last modified 3mo ago