🤖Cài đặt Extension

Bạn có thể cài bất kì Extension vào ShopManager

Bạn có thể cài bất kì Extension nào trên Chrome Store vào ShopManager và sử dụng như trên trình duyệt bình thường

1) Lấy ID Extension

VD bạn muốn cài đặt Extension này

https://chromewebstore.google.com/detail/autoshopee-kit/cenipjndcfljmplhjhcnfajnkmbjmppi

Thì ID của nó sẽ là cenipjndcfljmplhjhcnfajnkmbjmppi

2) Cài đặt trên Shop Manager

Dán Extension ID vừa lấy ở bước 1 và cài đặt

3) Sử dụng

Hiện tại ShopManager chưa hỗ trợ sử dụng trực tiếp Extension, nên bạn sẽ dùng nó qua trình duyệt

Một cửa sổ trình duyệt sẽ được bật lên và bạn sử dụng nó như bình thường.

Last updated