Xoá Shop

Nếu bạn không muốn quản lý Shop nữa có thể xoá Shop đó khỏi hệ thống
Rê chuột vào Logo > bấm Xoá Shop