Xoá Shop

Nếu bạn không muốn quản lý Shop nữa có thể xoá Shop đó khỏi hệ thống

Last updated