Chuyển Shop

Công cụ giúp bạn chuyên dữ liệu Shop từ máy này sang máy khác

1) Xuất dữ liệu máy A

Đầu tiên bạn cần xuất dữ liệu các Shop

Chọn Shop bạn muốn Chuyển

Bạn Copy lại mã Key này và chuyển sang máy B

2) Chuyển dữ liệu sang máy B

Nhập Key vừa xuất ở máy A vào

Chọn Shop muốn Thêm => Thêm lại Shop

Last updated