Cập nhật khung

Áp dụng khi bạn muốn cập nhật khung mới cho sản phẩm đã đăng trên Shopee. Giúp tăng sự thu hút của sản phẩm của bạn với người mua

Bạn cần có một khung sản phẩm trước khi bắt đầu xem hướng dẫn này

Tạo khung riêng

1) Chọn Sản phẩm

2) Chọn khung sản phẩm

3) Đóng khung sản phẩm

* Phục hồi ảnh

Sau khi bạn đóng khung nếu không muồn dùng khung nữa thì có thể bấm phục hồi ảnh về ảnh gốc

Last updated