Cập nhật khung

Áp dụng khi bạn muốn cập nhật khung mới cho sản phẩm đã đăng trên Shopee. Giúp tăng sự thu hút của sản phẩm của bạn với người mua
Video hướng dẫn
Bạn cần có một khung sản phẩm trước khi bắt đầu xem hướng dẫn này

1) Chọn Sản phẩm

Menu Chức năng > Sản Phẩm
Chọn Shop > Tìm sản phẩm > Chọn sản phẩm > Chỉnh ảnh hàng loạt

2) Chọn khung sản phẩm

Chọn Khung > Nhấp vào ảnh > Tải khung lên > Đóng khung mới

3) Đóng khung sản phẩm

Bấm đóng khung và đợi quá trình xử lý

* Phục hồi ảnh

Sau khi bạn đóng khung nếu không muồn dùng khung nữa thì có thể bấm phục hồi ảnh về ảnh gốc