Comment on page

Tuỳ chỉnh thêm

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thêm một số tính năng phụ để dễ sử dụng hơn (tuy nhiên việc này không bắc buộc nhé)

Quản lý theo từng Tab

Cài đặt > Bật quản lý theo từng Tab > Lưu cài đặt
Kết quả

Thông báo bằng giọng nói

Cài đặt > Thông báo bằng giọng nói > Lưu cài đặt