Tuỳ chỉnh thêm

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thêm một số tính năng phụ để dễ sử dụng hơn (tuy nhiên việc này không bắc buộc nhé)

Quản lý theo từng Tab

Thông báo bằng giọng nói

Last updated