Thêm Shop

Thêm Shop (Shopee Tiki Sendo Lazada) muốn quản lý vào phần mềm
Các tài khoản Shopee cần tắt OTP trước khi thêm vào phần mềm
Bấm vào nút thêm Shop
Chọn nền tảng
Điền thông tin và thêm Shop