Thêm Shop

Thêm Shop (Shopee Tiki Sendo Lazada) muốn quản lý vào phần mềm

Các tài khoản Shopee cần tắt OTP trước khi thêm vào phần mềm

Bấm vào nút thêm Shop
Chọn nền tảng
Điền thông tin và thêm Shop