Gỡ Captcha
Khi bạn đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần thì Shopee sẽ yêu cầu xác mình Captcha

1) Mở trình duyệt ẩn danh

Bấm phím => Ctrl + Shift + N

2) Gỡ Captcha ở trang người mua

Truy cập vào trang người mua Shopee > Đăng nhập > https://shopee.vn/buyer/login****
Xác minh Captcha > Đăng nhập thành công
Bạn điền thông tin đăng nhập > Đăng nhập > Xác minh Captcha

3) Gỡ Captcha ở trang người bán

Truy cập vào trang người bán Shopee > Đăng nhâp >** https://banhang.shopee.vn**
Điền thông tin đăng nhập > Nhập Captcha > Đăng nhập
Vậy là xong. Bạn quay lại phần mềm và thêm lại Shop