Cài đặt

Tiện ích sao chép, tải video, tải hình ảnh, thao tác trực tiếp trên trình duyệt Chrome/Firefox/CocCoc

1) Trình duyệt Chrome - Coc Coc

Tải ở đây https://chrome.google.com/webstore/search/autoshopee

Chọn Autoshopee
Thêm vào Chrome

2) Trình duyệt Firefox

Tải ở đây https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/autoshopee

Bấm thêm vào FireFox
Thêm công cụ > Tuỳ biến thanh công cụ
Kéo thả Icon AutoShopee vào vị trí bất kì
Sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập