Cài đặt
Tiện ích sao chép, tải video, tải hình ảnh, thao tác trực tiếp trên trình duyệt Chrome/Firefox/CocCoc

1) Trình duyệt Chrome - Coc Coc

Chọn Autoshopee
Thêm vào Chrome

2) Trình duyệt Firefox

Bấm thêm vào FireFox
Thêm công cụ > Tuỳ biến thanh công cụ
Kéo thả Icon AutoShopee vào vị trí bất kì
Sử dụng tài khoản AutoShopee để đăng nhập
Last modified 1mo ago