💻Cài đặt

Tiện ích sao chép, tải video, tải hình ảnh, thao tác trực tiếp trên trình duyệt Chrome/Firefox/CocCoc

1) Trình duyệt Chrome - Coc Coc

Tải ở đây https://chrome.google.com/webstore/search/autoshopee

2) Trình duyệt Firefox

Tải ở đây https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/autoshopee

*) Sử dụng ở chế độ ẩn danh

Chuột phải vào Logo > Manage Extension

Last updated