Chặn từ khoá Chat

Công cụ giúp bạn chặn các từ khoá cấm nếu lỡ tay nhắn tin cho khách hàng

1) Cấu hình

Mở Extension > Tab cài đặt

Thêm các từ khoá muốn chặn

2) Sử dụng

Nếu tin nhắn có chưa từ khoá sẽ bị chặn khi gửi đi

Last updated