Đối soát về ví

Đối soát đơn khi đã giao Shopee đã chuyển tiền về ví chưa, và đối soát sai lệch

1) Cài đặt

2) Lọc đơn

Lọc các đơn Đã hoàn thành
  • Chưa đối soát là các đơn chưa được thanh toán => Nếu đơn đã giao quá 7 ngày nhưng chưa được thanh toán => Khiếu nại với Shopê
  • Đã đối soát là các đơn đã được thanh toán và khơp với doanh thu
  • Đối soát dư là các đơn đã được thanh toán nhiều hơn doanh thu
  • Đối soát thiếu là các đơn đã được thanh toán nhưng bị thiếu => Xem xét và khiếu nại với Shopee

3) Xuât Excel