Links

Kênh thông báo

Thông báo đơn hàng qua các kênh chat như Facebook Telegram

1) Tạo kênh thông báo

Chọn Tab Kênh thông báo
  • n bạn đặt bất kì tên gì
  • Chọn lấy ID => Nhấn tạo
Chọn Lấy ID
Bạn sẽ nhận được ID này từ Facebook
Dán mã ID => Nhấn Tạo

2) Thông báo đơn hàng

Chọn Tab Thông báo đơn hàng
Chọn các trạng thái (đơn mới, đơn hoả tốc, đơn hoàn ...) bạn muốn nhận thông báo và kênh nhận thông báo tương ứng => Sau đó nhấn lưu
Lưu cài đặt
Đây là kết quả