Kênh thông báo

Thông báo đơn hàng qua các kênh chat như Facebook Telegram

1) Tạo kênh thông báo

  • n bạn đặt bất kì tên gì

  • Chọn lấy ID => Nhấn tạo

2) Thông báo đơn hàng

Chọn các trạng thái (đơn mới, đơn hoả tốc, đơn hoàn ...) bạn muốn nhận thông báo và kênh nhận thông báo tương ứng => Sau đó nhấn lưu

Last updated