Xuất Excel

Xuất Excel đơn hàng để tiện cho việc đối soát hoặc thống kê

Chọn đơn hàng > Xuất dữ liệu

Kết quả

Last updated