Cập nhật sản phẩm

Cập nhật thông tin sản phẩm hàng loạt theo bằng Excel trên Shopee

1) Tải mẫu Excel chỉnh sửa

  • Thông tin cơ bản => Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả sản phẩm
  • Thông tin bán hàng => Chỉnh sửa giá, tồn kho, SKU sản phẩm
  • Thông tin vận chuyển => Chỉnh sửa cân nặng, dài rộng cao

2) Chỉnh sửa thông tin trên Excel

Chỉnh sửa thông tin

3) Cập nhật Excel

Tải lên file Excel vùa chỉnh sửa để hệ thống cập nhật