Thêm tài khoản chính
Thêm tài khoản chính để nhận tương tác

1) Thêm tài khoản

Dán link Shop của bạn vào

2) Cấu hình Nhận tương tác

Chọn Cài đặt
Bạn có thể cấu hình theo ý muốn
Copy link
On this page
1) Thêm tài khoản
2) Cấu hình Nhận tương tác