Thêm tài khoản chính

Thêm tài khoản chính để nhận tương tác

1) Thêm tài khoản

Bạn có thể thêm một Shop lại nhiều lần để tăng tốc độ tương tác

2) Cấu hình Nhận tương tác

Last updated