Thêm tài khoản chính

Thêm tài khoản chính để nhận tương tác

1) Thêm tài khoản

Lấy Link Shop
Dán tên Shop của bạn vào đây
Bạn có thể thêm một Shop lại nhiều lần để tăng tốc độ tương tác

2) Cấu hình Nhận tương tác

Chọn Cài đặt
Bạn có thể cấu hình theo ý muốn