Thêm tài khoản phụ
Thêm hàng loạt tài khoản phụ để kiếm điểm nuôi tk chính tương tác
Yêu cầu phải tắt OTP ttrước khi thêm tài khoản phụ

1) Thêm từng tài khoản

2) Thêm hàng loạt bằng Excel

Đây là danh sách tài khoản của bạn trên Excel
Bạn Copy danh sách trên
Bạn rê vào vị trí trí đầu tiền > Nhấn Ctrl + V
Kết quả > nhấn Lưu là xong
Copy link
Outline
1) Thêm từng tài khoản
2) Thêm hàng loạt bằng Excel