Comment on page

Thêm tài khoản phụ

Thêm hàng loạt tài khoản phụ để kiếm điểm nuôi tk chính tương tác

*) Mua tài khoản phụ

Gợi ý cho bạn một số nơi bán tài khoản phụ (chúng tôi chỉ giới thiệu nên sẽ không chiu bất kì trách nhiệm nếu tài khoản phụ bị lỗi)
Mua tài khoản phụ

1) Lấy mã SPC_F (Tắt OTP)

Nếu tài khoản bạn mua đã có sẵn mã SPC_F hoặc đã tăt OTP rồi thì có thể bỏ qua bước này nhé
Hiện Shopee đã không cho các Shop tự tăt OTP, nên bạn cần lấy mã SPC_F để tránh việc hỏi OTP
Lưu lại mã SPC_F để đăng nhập

2) Thêm từng tài khoản

3) Thêm hàng loạt bằng Excel

Đây là danh sách tài khoản của bạn trên Excel
Bạn Copy danh sách trên
Bạn rê vào vị trí trí đầu tiền > Nhấn Ctrl + V
Kết quả > nhấn Lưu là xong